โพชะจา ด., นามณี โ., และ วิสุทธิ ธ. “รูปแบบการเจริญสติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/197423.