ฐิตสํวโร พ., สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ฟ., และ สันติทฤษฎีกร ป. “ความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/197421.