กิตฺติปัญโญ พ., มหาสทฺโท พ., ตาละนึก เ., และ คงจันทร์ ส. “การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/197420.