หารุคำจา พ., จันแรง ผ., ฌานสนฺติ พ., และ กิตฺติวชิโร พ. “การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธในจังหวัดลำพูน”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/174786.