อินฺทวํโส พ., สิริบรมธาตุพิทักษ์ พ., พุทธอาสน์ พ., และ ลาพิงค์ อ. “พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/167324.