วิเศษ ส. “สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง : พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอิง”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/154311.