วิโรจนกิตฺติ พ. “สัมฤทธิผลของโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค 7”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/148851.