ธรรมวัฒน์ศิริ พ. ร. “วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2558”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/135057.