ฐิตธมฺโม พ. “ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนชีวิตตามทัศนะของจักรกลนิยม กับปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาท”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/134965.