สุทฺธปญฺโญ พ. “วิเคราะห์แนวคิดทางจริยศาสตร์ของเหลาจื้อที่ ปรากฎในวรรณกรรมของโกวเล้ง”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/133275.