ปั้นเหน่งเพชร ผ. “The Concept of Ugliness in Buddhism”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปี 9, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2018, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/133144.