[1]
P. . Sengmany, พระครูธีรสุตพจน์, และ ราชวัตร ส. ., “การศึกษาวิเคราะห์งานพุทธศิลป์แบบล้านช้าง ที่ปรากฏในสิมวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.