[1]
โชติโก (แสงทนงค์) พ. ., พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, จันทร์แรง เ. ., และ แก้วสุฟอง ส. ., “การสร้างศรัทธาชาวพุทธผ่านคำสอนในคัมภีร์ธรรมล้านนา”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.