[1]
โชติธมฺโม พ. . และ มาแก้ว ล. ., “การวิเคราะห์ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.