[1]
(แสวง นวลใจ) พ., จันทร์แรง เ. ., บุปผาสุข ป. ., และ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ เ. ., “รูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงพุทธของคณะสงฆ์ ภาค 7 ”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.