[1]
สุเมโธ (เป็งอิ่น) พ. ., ปญฺญาวิชิโร พ. ., และ จิรธมฺโม พ. ., “มโนทัศน์ความเป็นบัณฑิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.