[1]
ทองแปง ร., จิรธมฺโม พ. ., และ พรมดี ท. ., “ศึกษาวิเคราะห์การบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรในเวสสันดรชาดก”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.