[1]
คำพุฒ ช. ., ศรีคุณ ศ. ., และ บำรุงกิจ ส. ., “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในประเทศไทย”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.