[1]
รตนวณฺโณ (ธรรมวัฒน์ศิริ) พ., พระครูพิพิธสุตาทร, และ คุภานุมาต ฉ. ., “วิเคราะห์คติจักรวาลงานพุทธสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.