[1]
พวงไพบูลย์ ณ. . และ รชนีกรไกรลาศ แ., “กลยุทธ์การบริหารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเพี่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.