[1]
พลอยทำ ฤ. ., ปันธิยะ พ., รตนวณฺโณ พ., และ แก้วสุฟอง ส., “แนวทางการสร้างสรรค์พระแผงไม้เชิงพุทธศิลป์ล้านนา”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.