[1]
ทิพย์ทอง ท. . ., “การพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยววิถีศิลป์บนเส้นทางบ้านศิลปินล้านนา”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.