[1]
พระครูมนูญธรรมทัต, “แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.