[1]
กิตฺติพโล พ. ., พุทธอาสน์ พ. ., และ โพธิญาโณ (โพธิ์หล้า) พ. ., “วิเคราะห์บทบาทในการบำรุงพระพุทธศาสนาของอุบาสกอุบาสิกา: กรณีศึกษา ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.