[1]
อินต๊ะ เ. ., วิชัย ว. ., สิริเสรีภาพ . ว. ., และ ชื่นวงศ์ พ. ., “การพัฒนารูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.