[1]
พุทธรักษาจริยา ส. . และ ศรีคุณ ศ. ., “การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปัญญาสำหรับนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรัง : กรณีศึกษานักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.