[1]
มหาวิริโย (ก้อนจา) พ., นามณี โ. ., และ พรมดี ท. ., “ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.