[1]
ศรีทอง ธ., โสดาดี บ. . ., พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์, พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, และ เอ็นดู พ. ., “การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.