[1]
วังเสรีพิพัฒน์ เ., “การประยุกต์ใช้สังคหวัตถุธรรมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสา โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.