[1]
รตนปญฺโญ (สุรินแก้ว) พ., พรมดี ท., และ นามณี โ. ., “วิเคราะห์คติความเชื่อที่ปรากฏในสื่อสัญลักษณ์ ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.