[1]
นิ่มตระกูล อ. . และ ฐิตฺวิสิทฺโธ พ. . ., “พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพจากพระคิลานุปัฏฐากสู่พระนักสื่อสารในเขตสุขภาพที่ 1”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 1, เม.ย. 2020.