[1]
แก้วตา บ., วิชัย ว., ฐานวุฑฺโฒ พ., . พ., และ บุปผาสุข ป., “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรลักษณ์กับหลักความผาสุกทางจิตวิญญาณ”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2019.