[1]
เชษฐ์วิสุต เ., “สื่อสังคมออนไลน์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2019.