[1]
นิมมาทพัฒน์ เ., “วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธกับการสืบสานประเพณีการเทศน์มหาชาติในล้านนา”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2019.