[1]
เตชะเบญจรัตน์ ก., สิริปริยัตยานุศาสก์ พ., ปุญฺญธโร พ., โคตรสุโพธิ์ พ., และ บุญศรีตัน ป., “พุทธจริยธรรมในการประกอบการธุรกิจประกันชีวิต”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ต.ค. 2019.