[1]
ทัพไทย ช., ปั้นเหน่งเพชร เ., สิรินฺธโร, ดร พ., สุรเมธี พ., และ แก้วสุฟอง ส., “รูปแบบการบูรณาการฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 กับหลักโยคศาสตร์”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ก.ย. 2019.