[1]
โฆษิตศักดิ์ พ., “ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติกรรมฐาน ตามแนวอานาปานสติของพุทธทาสภิกขุ กับ เอส. เอน. โกเอ็นก้า”, J. Buddh. Stud., ปี 7, ฉบับที่ 2, ส.ค. 2019.