[1]
จตุรานน อ., “ศึกษาความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ”, J. Buddh. Stud., ปี 7, ฉบับที่ 2, ส.ค. 2019.