[1]
วสิษฐ์พลพงศ์ ฐ., “ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการ ในการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 7, ฉบับที่ 2, ส.ค. 2019.