[1]
ญาณธโร พ., “ระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนโดยโครงการ มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทของพระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)”, J. Buddh. Stud., ปี 7, ฉบับที่ 2, ส.ค. 2019.