[1]
นภาพันธ์ ส., “การศึกษาวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์เรื่องการยุติการตั้งครรภ์ ตามหลังการวินิจฉัยก่อนคลอด”, J. Buddh. Stud., ปี 7, ฉบับที่ 2, ส.ค. 2019.