[1]
ผศ.ดร. พ., “การสำรวจวิเคราะห์ความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 7, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2016.