[1]
สิงห์คำโล ศ., “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน”, J. Buddh. Stud., ปี 8, ฉบับที่ 1, ก.ค. 2019.