[1]
ศุภปริญญา ร., “แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านห้วยยา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 8, ฉบับที่ 1, ก.ค. 2019.