[1]
อิตุพร บ., “พฤติกรรมของผู้นำตามความคาดหวังของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา”, J. Buddh. Stud., ปี 8, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2017.