[1]
นริสฺสโร พ., “สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในงานประติมากรรมธรรมศิลป์ ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ”, J. Buddh. Stud., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. PDF, มิ.ย. 2016.