[1]
กิตฺติปัญโญ พ., มหาสทฺโท พ., ตาละนึก เ., และ คงจันทร์ ส., “การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2019.