[1]
หารุคำจา พ., จันแรง ผ., ฌานสนฺติ พ., และ กิตฺติวชิโร พ., “การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธในจังหวัดลำพูน”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ก.ย. 2019.