[1]
อินฺทวํโส พ., สิริบรมธาตุพิทักษ์ พ., พุทธอาสน์ พ., และ ลาพิงค์ อ., “พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ต.ค. 2019.