[1]
คำวัน อ., “ความสามารถในการคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่เรียนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยคำถามระดับสูงในวิชาวิทยาศาศาตร์”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2019.